korte omschrijving


  TERUGDe vzw wordt bestuurd door een Raad van Beheer, samengesteld uit 5 leden van de vzw. Hij wordt voorgezeten door een voorzitter, bijgestaan door een penningmeester, schatbewaarder, een secretaris en twee bestuursleden.


Twee maal per jaar heeft een Algemene ledenvergadering plaats, waarbij het beleid wordt goedgekeurd door de overige leden van de vzw.


Onze statuten verschenen een eerste maal in het Belgisch Staatsblad in 1971 onder het  identificatienummer 8236/71. Anno 2001 werden de statuten van de vzw Club Bevrijding aangepast aan de noden en aan de nieuwe vzw wetgeving die binnenkort van kracht zullen zijn.


De vzw Club Bevrijding werd opgericht om op te treden als overkoepelend orgaan van AA Club Bevrijding, AL-ANON Club Bevrijding. De vzw is de enige die rechtspersoonlijkheid geniet.


Om het doel van de vzw te kunnen verwezenlijken werd in de loop der jaren een feestbestuur in het leven geroepen, om allerlei activiteiten te kunnen organiseren dat tot een ontspanningsleven voor drankzuchtigen en gestabiliseerde drankzuchtigen, enz.  zou leiden. Dit feestbestuur organiseert haast maandelijks een activiteit in of buiten ons clublokaal en kent een groot succes bij onze leden. Een viering van een AA-, AL-ANON, heeft steeds voorrang op een activiteit van de vzw.